צרו קשר

השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

מדיניות פרטיות ותקנון שימוש באתר ואפליקציית PROSO

א. כללי

 

 1. ברוכים הבאים לאתר/אפליקציית PROSO (להלן: "האתר")
 2. האתר מופעל ומנוהל על ידי פלייסקייפ טולבוקס בע"מ (להלן: "מפעילת האתר" ו/או "PROSO").
 3. השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן.
 4. אנא קראו בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן. כל המשתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר בזאת כי הוא מכיר את תנאי האתר וכי השימוש באתר הינו בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 5. תנאי שימוש אלה מתייחסים לגלישה ו/או שימוש באתר בין אם באמצעות מחשב נייח, מחשב נייד, תקשורת סלולארית או בכל אמצעי אחר.
 6. "התכנים" בתקנון זה – כל התכנים מכל מן וסוג שהוא שיועמדו לטובת הגולשים באתר, בין בתשלום ובין ללא תשלום ובכלל זה, סרטוני וידאו, הדרכות מצולמות בוידאו, מאמרים כתובים, תמונות, קטעי אודיו/וידאו וכל תוכן אחר הקיים באתר.
 7. מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מופנים לגברים ונשים כאחד.
 8. מפעילת האתר רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר.

 

ב. האתר והשימוש בו

 

 1. האתר הינו פלטפורמה לחיזוק מיומנויות ניהול.
 2. האתר כולל בתוכו תכנים בתשלום לשימוש הגולשים, וכן תכני הדגמה ללא תשלום.
 3. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטות להלן והשימוש בו נחשב להסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.
 4. האתר והתכנים שבו מוגבלים לשימוש אישי בלבד, אלא אם נאמר ו/או הוסכם אחרת מראש ובכתב. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS).
 5. PROSO רשאית להפסיק את זמינות האתר ו/או להפסיק לעדכן את האתר ו/או התכנים שבו.
  PROSO רשאית לשנות את האתר, מעת לעת, את מבנהו, מראהו, ממשק המשתמש שבו וכל דבר אחר הקשור באתר וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש.
  המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי PROSO בקשר לכך.
 6. PROSO תפעל על מנת לשמור את פעולתו תקינה של האתר, אולם ייתכנו שיבושים ותקלות בגישה לאתר ו- PROSO אינה מתחייבת להפעיל את האתר באופן רציף ו/או ללא תקלות ו/או כחסין מפני גישה בלתי מורשית.
  המשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שייגרמו להם בשל פריצה לאתר ו/או שימוש בלתי מורשה באתר ו/או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בהפעלתו.
 7. הנך נותן ל-PROSO הרשאה לעשות שימוש בדוא"ל שניתן בעת ההרשמה לצורך עדכון, דיוורור וכיו"ב.

 

ג. קניין רוחני

 

 1. PROSO הינה בעלת הזכויות ו/או ההרשאות בכל התכנים כהגדרתם לעיל.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק את התכנים או חלק מהם, להפיץ, לשדר, לצלם, לשכפל, לפרסם, לתרגם, למסור לצד שלישי, או להשתמש בכל צורה אחרת בתכנים מתוך האתר ללא קבלת רשות של מפעילת האתר מראש ובכתב.

 

ד. קישורים לאתרים חיצוניים

ייתכן כי באתר ישנם קישורים לאתרים חיצוניים אחרים.
PROSO אינה מתחייבת כי קישורים אלה יעבדו כנדרש ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל.
PROSO אינה אחראית לכל מידע ו/או תוכן הנמצא באתרים אשר אליהם הופנה הגולש מתוך האתר, לרבות בגין סוג התוכן, אופיו, מהימנותו, חוקיותו מוסריותו וכיוצ"ב.
בעצם השימוש באתר ובשימוש בקישורים לאתרים חיצוניים, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד PROSO בגין ההפניה לאתר חיצוני.

ה. פרטיות

 

 1. PROSO עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטי המשתמשים באתר.
 2. הינך נדרש שלא להשאיר באתר פרטים אישיים ו/או פרטים מזהים כלשהם למעט שם ודוא"ל לצורך הרישום הראשוני לאתר.
 3. PROSO תמנע ממסירת פרטי גולשים/משתמשים לצדדים שלישיים, אלא אם תחוייב לכך בצו בית משפט ו/או בצו אחר שניתן כדין.

 

ו. הפסקת שימוש ושיפוי

 

 1. מובהר בזאת, כי PROSO שומרת לעצמה את הזכות למנוע שימוש באתר ממשתמש אשר יפר הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות, אך לא רק: חסימת כתובת דוא"ל, מחיקת שם משתמש, חסימת IP וכל אמצעי אחר אשר תמצא PROSO לנכון.
 2. אין באמור בסעיף זה ו/או במניעת שימוש באתר בכדי למנוע מ- PROSO לנקוט בכל הליך אחר על פי דין.
 3. המשתמש מתיר בזאת ל- PROSO לעשות שימוש בנתונים האישיים שלו הידועים לה, אף ללא צו כלשהו, ככל ויתברר, כי הוא הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

 

סמכות ומקום שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל הנוגע לשימוש באתר ולהסכם זה, תהיה נתונה לבתי משפט השלום במחוז מרכז ו/או לבית המשפט המחוזי, מרכז.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של PROSO ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל Support@proso.co.il, החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

Playscape
כל הזכויות שמורות ל-PROSO כלי ניהול דיגיטליים (2014) בע"מ, PROSO הוא סימן רשום מס' 255580 ®

כניסה למערכת   שכחתי סיסמה

הרשמה